میسوفونیا در بیماران مبتلا به اختلال خوردن

اختلالات خوردن
احساس خشم از صداها:

میسوفونیا در بیماران مبتلا به اختلال خوردن

تعداد کمی از افراد ادعا می کنند که صدای جویدن، ملچ ملوچ کردن، و صدای تلق تلق خودکار را دوست دارند. اما در عین حال که تنفر از این صداها عادی است، تجربه ی تشویش، اضطراب ناگهانی، و/یا خشم در واکنش به این صداها، وضعیتی است که به آن میسوفونیا (تنفر از صدا) می گویند.